Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Brande Gymnastik- og Ungdomsforening. Foreningen er en sammenslutning af Brande Gymnastikforening dannet i 1907 og Brande Ungdomsforening dannet i 1894. Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune, Region Midtjylland.

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde for at
fremme den folkelige sundhed.

§3 Foreningens tilhørsforhold
Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger – DGI. Foreningen kan søge optagelse i andre organisationer ved behov for dette.

§4 Medlemskab
Alle der vedkender sig nærværende vedtægter, kan optages som medlemmer. Der opkræves et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales forud. Medlemskabet løber det år/den sæson, der er betalt kontingent. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Ved
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen er
selvsupplerende. Der vælges 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, således at 1 er på valg hvert år. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Medlemmer under 18 år kan ikke være formand eller kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år ad gangen med formand, næstformand, sekretær og kasserer –
kassereren kan være en person udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg eller overdrage enkeltpersoner særlige opgaver indenfor foreningen. Der føres protokol over afholdte møder og generalforsamlinger.

§6 Tegningsparagraf
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§7 Ordinær generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse
skal ske ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og andre relevante medier herunder trykte medier med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – i skriftlig form.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Stemmeret har medlemmer over 14 år og 1 af forældrene til medlemmer under 14 år. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§8 Generalforsamlingens dagsorden
På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer
5. Næste års arbejde
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jævnfør § 5)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (jævnfør § 5 og § 10)
8. Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst 1/5 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal inden fremlæggelse for
generalforsamlingen revideres og påtegnes af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

§11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§12 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum. Hvis forslaget ikke vedtages, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.
Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af en organisation, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. Udover ovennævnte tilfalder foreningens formue, idræts- og ungdomsarbejdet i Brande by. Formuens fordeling bestemmes på den sidst afholdte generalforsamling.

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter dateret 28. marts 2012.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2018.

Dirigent
Karina Pallesen

Bestyrelse
Lone Balslev Ellgaard
Dennis Ørntoft Klarholt
Kirsten Grøndahl
Krista Søndergaard Madsen
Lis Lundstrøm
Louise Buhl Møller Klausen